top of page

About Us

บริษัท โอเพ่นซีน จำกัด

          เปิดให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง งานบูธ บิ้วอินบ้าน ร้านค้า สำนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยนักออกแบบและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่าง โดดเด่น สวยงาม กว่าที่เคยเป็นมา และสามารถสร้างได้จริง เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
          ซึ่งทางบริษัทมีความสุภาพ ใส่ใจ รับฟัง ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการ
สร้างสรรค์งานออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อผลงานที่มีคุณภาพภายใต้งบประมาณและเวลาที่จำกัด

030.webp
bottom of page